Kirin


Lightning-wiеlding mystical crеaturе. Classifiеd as an Eldеr Dragon, but its truе naturе rеmains a mystеry.

Encounters

HP ATK DEF SPD Fir Wat Thu Ice Dra
#1
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
#2
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
#3
Kirin Speed 3,500 HP 101 150 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-5
+8
+7
-1
+2
-1
+2
#4
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
#5
Kirin Power 1,300 HP 77 65 5
E. Atk
E. Res
-1
+4
+1
0
-3
-5
+2
0
-2
0
#6
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
#7
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
Stygian Zinogre Power 3,500 HP 152 184 5
E. Atk
E. Res
-1
0
-2
0
-2
-6
-1
0
+7
+7
Seregios Technical 8,000 HP 204 240 6
E. Atk
E. Res
-1
+5
-1
0
-2
-5
-1
0
0
0
#8
Seregios Technical 8,000 HP 204 240 6
E. Atk
E. Res
-1
+5
-1
0
-2
-5
-1
0
0
0
Brute Tigrex Power 1,600 HP 91 92 5
E. Atk
E. Res
-1
+4
-3
-5
-2
0
-1
0
-2
0
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
#9
Kirin Speed 4,500 HP 170 260 7
E. Atk
E. Res
-1
-5
-1
-4
+8
+7
-1
+2
-1
+2
Items
#1
Kirin
Kirin
#2
Kirin
Kirin
#3
Kirin
#4
Kirin
#5
Kirin
#6
Kirin
#7
Kirin
Stygian Zinogre
Seregios
#8
Seregios
Brute Tigrex
Kirin
#9
Kirin
Kiranico © 2020