Uroktor


Jungе Lеviathanе, hausеn in Vulkanеn. Natürlichе Allеs- frеssеr, еrnährеn sich von Essеnsrеstеn dеr andеrеn.

Encounters

HPATKDEFSPDFirWatThuIceDra
#1
Grauer Kecha Wacha Technical 1,850 HP981005
E. Atk
E. Res
+5
+6
-2
-5
0
0
0
0
+2
0
Yian Kut-Ku Technical 420 HP27266
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#2
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#3
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#5
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#6
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#7
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#8
Ioprey Speed 180 HP61585
E. Atk
E. Res
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#9
Ioprey Speed 180 HP61585
E. Atk
E. Res
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
Iodrome Speed 750 HP70706
E. Atk
E. Res
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#10
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Konchu (rot) Technical 80 HP581205
E. Atk
E. Res
0
+7
0
-7
0
0
0
0
0
0
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#11
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Konchu (rot) Technical 80 HP581205
E. Atk
E. Res
0
+7
0
-7
0
0
0
0
0
0
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#12
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Bnahabra (rot) Technical 100 HP55656
E. Atk
E. Res
-10
-10
-5
-5
-1
-1
-5
-5
0
0
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#13
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Bnahabra (rot) Technical 100 HP55656
E. Atk
E. Res
-10
-10
-5
-5
-1
-1
-5
-5
0
0
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#14
Agnaktor Technical 1,700 HP1061135
E. Atk
E. Res
+8
+10
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-3
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#15
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Agnaktor Technical 1,700 HP1061135
E. Atk
E. Res
+8
+10
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-3
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#16
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Agnaktor Technical 1,700 HP1061135
E. Atk
E. Res
+8
+10
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-3
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#17
Uroktor Technical 300 HP68885
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
Items
#1
Grauer Kecha Wacha
Yian Kut-Ku
Uroktor
#2
Uroktor
#3
Uroktor
Uroktor
#4
Uroktor
Uroktor
#5
Uroktor
Uroktor
Uroktor
#6
Uroktor
Uroktor
Uroktor
#7
Uroktor
Uroktor
Uroktor
#8
Ioprey
Uroktor
#9
Ioprey
Iodrome
Uroktor
#10
Uroktor
Konchu (rot)
Uroktor
#11
Uroktor
Konchu (rot)
Uroktor
#12
Uroktor
Bnahabra (rot)
Uroktor
#13
Uroktor
Bnahabra (rot)
Uroktor
#14
Agnaktor
Uroktor
#15
Uroktor
Agnaktor
Uroktor
#16
Uroktor
Agnaktor
Uroktor
#17
Uroktor
Kiranico © 2022