Shakalaka


Lynian, niе ohnе Maskе gе- sichtеt. Auf Tarnung spеzia- lisiеrt. Einеn zu еntdеckеn ist kеinе еinfachе Aufgabе.

Encounters

TP Angriff Verteid. Geschw. Feu Was Don Eis Dra
#1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#2
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#3
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#4
Velocidrome Geschw. 360 TP 26 26 6
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-1
-3
-1
-3
-1
-3
-5
0
+5
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#5
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Velocidrome Geschw. 360 TP 26 26 6
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-1
-3
-1
-3
-1
-3
-5
0
+5
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#6
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Velocidrome Geschw. 360 TP 26 26 6
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-1
-3
-1
-3
-1
-3
-5
0
+5
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#7
Bnahabra (blau) Technik 140 TP 70 85 6
Elem.an.
Elem.ab.
-10
-10
-5
-5
-1
-1
-5
-5
0
0
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Bnahabra (blau) Technik 140 TP 70 85 6
Elem.an.
Elem.ab.
-10
-10
-5
-5
-1
-1
-5
-5
0
0
#8
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Bnahabra (blau) Technik 140 TP 70 85 6
Elem.an.
Elem.ab.
-10
-10
-5
-5
-1
-1
-5
-5
0
0
#9
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Bnahabra (blau) Technik 140 TP 70 85 6
Elem.an.
Elem.ab.
-10
-10
-5
-5
-1
-1
-5
-5
0
0
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#10
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Bnahabra (blau) Technik 140 TP 70 85 6
Elem.an.
Elem.ab.
-10
-10
-5
-5
-1
-1
-5
-5
0
0
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#11
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#12
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#13
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#14
Konchu (gelb) Technik 25 TP 11 30 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
#15
Bnahabra (blau) Technik 11 TP 0 0 0
Elem.an.
Elem.ab.
0
+5
0
-4
0
0
0
0
0
-4
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Bnahabra (blau) Technik 11 TP 0 0 0
Elem.an.
Elem.ab.
0
+5
0
-4
0
0
0
0
0
-4
#16
Shakalaka Technik 350 TP 75 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+1
+1
Objekte
#1
Shakalaka
Shakalaka
Shakalaka
#2
Shakalaka
Shakalaka
Shakalaka
#3
Shakalaka
Shakalaka
Shakalaka
#4
Velocidrome
Shakalaka
#5
Shakalaka
Velocidrome
Shakalaka
#6
Shakalaka
Velocidrome
Shakalaka
#7
Bnahabra (blau)
Shakalaka
Bnahabra (blau)
#8
Shakalaka
Bnahabra (blau)
#9
Shakalaka
Bnahabra (blau)
Shakalaka
#10
Shakalaka
Bnahabra (blau)
Shakalaka
#11
Shakalaka
#12
Shakalaka
Shakalaka
#13
Shakalaka
Shakalaka
#14
Konchu (gelb)
Shakalaka
#15
Bnahabra (blau)
Shakalaka
Bnahabra (blau)
#16
Shakalaka
Kiranico © 2020