Großer Donnerkäfer


Riеsigе Donnеrkäfеr, lеbеn in dеn Bäuchеn dеr Drachеnältеstеn. Elеktrifiziеrеnd tödlich.

Encounters

TP Angriff Verteid. Geschw. Feu Was Don Eis Dra
#1
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#2
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#3
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#4
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#5
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#6
Conga Kraft 350 TP 85 90 5
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#7
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Conga Kraft 350 TP 85 90 5
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
Vespoid Technik 70 TP 39 55 5
Elem.an.
Elem.ab.
-10
-5
-5
-5
-1
-1
+3
+3
-5
-5
#8
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Schwarzer Gravios Kraft 2,600 TP 106 170 4
Elem.an.
Elem.ab.
+3
+5
-3
-8
0
+5
0
+5
0
+5
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#9
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Schwarzer Gravios Kraft 2,600 TP 106 170 4
Elem.an.
Elem.ab.
+3
+5
-3
-8
0
+5
0
+5
0
+5
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#10
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Grüner Nargacuga Geschw. 1,700 TP 99 106 7
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
0
+5
-1
-5
-2
0
-2
0
Vespoid Technik 70 TP 39 55 5
Elem.an.
Elem.ab.
-10
-5
-5
-5
-1
-1
+3
+3
-5
-5
#11
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Zinogre Kraft 3,800 TP 107 120 5
Elem.an.
Elem.ab.
-1
0
-1
0
+7
+7
-2
-6
0
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#12
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Zinogre Kraft 3,800 TP 107 120 5
Elem.an.
Elem.ab.
-1
0
-1
0
+7
+7
-2
-6
0
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#13
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Lila Gypceros Technik 2,000 TP 115 145 5
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-1
0
+4
+5
-2
0
-1
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#14
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Lila Gypceros Technik 2,000 TP 115 145 5
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-1
0
+4
+5
-2
0
-1
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#15
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Karmesin-Qurupeco Technik 1,600 TP 101 120 6
Elem.an.
Elem.ab.
-1
0
-1
0
+5
+5
-2
-5
-1
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#16
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Karmesin-Qurupeco Technik 1,600 TP 101 120 6
Elem.an.
Elem.ab.
-1
0
-1
0
+5
+5
-2
-5
-1
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#17
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Zinogre Kraft 2,300 TP 115 120 5
Elem.an.
Elem.ab.
-1
0
-1
0
+7
+7
-2
-6
0
0
#18
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Zinogre Kraft 2,300 TP 115 120 5
Elem.an.
Elem.ab.
-1
0
-1
0
+7
+7
-2
-6
0
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#19
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Zinogre Kraft 2,300 TP 115 120 5
Elem.an.
Elem.ab.
-1
0
-1
0
+7
+7
-2
-6
0
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#20
Conga Kraft 350 TP 85 90 5
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Conga Kraft 350 TP 85 90 5
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
#21
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Congalala Kraft 2,000 TP 105 110 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Conga Kraft 350 TP 85 90 5
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
#22
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Qurupeco Technik 750 TP 48 58 6
Elem.an.
Elem.ab.
+4
+4
-1
0
+1
0
-2
-5
0
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#23
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Qurupeco Technik 750 TP 48 58 6
Elem.an.
Elem.ab.
+4
+4
-1
0
+1
0
-2
-5
0
0
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
#24
Großer Donnerkäfer Geschw. 150 TP 88 140 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Objekte
#1
Großer Donnerkäfer
Großer Donnerkäfer
#2
Großer Donnerkäfer
Großer Donnerkäfer
#3
Großer Donnerkäfer
Großer Donnerkäfer
Großer Donnerkäfer
#4
Großer Donnerkäfer
Großer Donnerkäfer
Großer Donnerkäfer
#5
Großer Donnerkäfer
Großer Donnerkäfer
Großer Donnerkäfer
#6
Conga
Großer Donnerkäfer
#7
Großer Donnerkäfer
Conga
Vespoid
#8
Großer Donnerkäfer
Schwarzer Gravios
Großer Donnerkäfer
#9
Großer Donnerkäfer
Schwarzer Gravios
Großer Donnerkäfer
#10
Großer Donnerkäfer
Grüner Nargacuga
Vespoid
#11
Großer Donnerkäfer
Zinogre
Großer Donnerkäfer
#12
Großer Donnerkäfer
Zinogre
Großer Donnerkäfer
#13
Großer Donnerkäfer
Lila Gypceros
Großer Donnerkäfer
#14
Großer Donnerkäfer
Lila Gypceros
Großer Donnerkäfer
#15
Großer Donnerkäfer
Karmesin-Qurupeco
Großer Donnerkäfer
#16
Großer Donnerkäfer
Karmesin-Qurupeco
Großer Donnerkäfer
#17
Großer Donnerkäfer
Zinogre
#18
Großer Donnerkäfer
Zinogre
Großer Donnerkäfer
#19
Großer Donnerkäfer
Zinogre
Großer Donnerkäfer
#20
Conga
Großer Donnerkäfer
Conga
#21
Großer Donnerkäfer
Congalala
Conga
#22
Großer Donnerkäfer
Qurupeco
Großer Donnerkäfer
#23
Großer Donnerkäfer
Qurupeco
Großer Donnerkäfer
#24
Großer Donnerkäfer
Kiranico © 2020