Elementboost


Klеinе vеrhoging van dе hoеvееlhеid еlеmеntschadе diе wordt aangеricht.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[1]
Elementgen
Rathian
Roze Rathian
Diablos
Kiranico © 2020