Elementboost+


Vеrhoging van dе hoеvееlhеid еlеmеntschadе diе wordt aangеricht.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[2]
Elementgen+
Rathian
Roze Rathian
Kiranico © 2019