Großer Dracophag-Käfer


Großе Dracophag-Käfеr. Man sagt, dass Drachеn- еlеmеnt-Enеrgiе in ihrеn Körpеrn ruht.

Encounters

HPATKDEFSPDFirWatThuIceDra
#1
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#2
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#3
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#4
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#5
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#6
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Baggi Speed 300 HP1151105
E. Atk
E. Res
-7
-5
-5
-2
-5
-2
-5
+4
-1
+4
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#7
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Baggi Speed 300 HP1151105
E. Atk
E. Res
-7
-5
-5
-2
-5
-2
-5
+4
-1
+4
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#8
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großbaggi Speed 1,300 HP1301306
E. Atk
E. Res
-4
-5
-2
-2
-2
-2
+1
+4
+1
+4
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#9
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großbaggi Speed 1,300 HP1301306
E. Atk
E. Res
-4
-5
-2
-2
-2
-2
+1
+4
+1
+4
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#10
Baggi Speed 300 HP1151105
E. Atk
E. Res
-7
-5
-5
-2
-5
-2
-5
+4
-1
+4
Großbaggi Speed 1,300 HP1301306
E. Atk
E. Res
-4
-5
-2
-2
-2
-2
+1
+4
+1
+4
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#11
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Jade-Barroth Speed 3,000 HP1441845
E. Atk
E. Res
-4
-6
0
+4
0
0
+7
+5
+1
0
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#12
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Jade-Barroth Speed 3,000 HP1441845
E. Atk
E. Res
-4
-6
0
+4
0
0
+7
+5
+1
0
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#13
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Gletscher-Agnaktor Technical 3,500 HP1461655
E. Atk
E. Res
-5
-5
0
+8
0
0
+8
+8
-2
-2
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#14
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Gletscher-Agnaktor Technical 3,500 HP1461655
E. Atk
E. Res
-5
-5
0
+8
0
0
+8
+8
-2
-2
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#15
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Remobra Technical 1,100 HP1151106
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#16
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Remobra Technical 1,100 HP1151106
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#17
Remobra Technical 1,100 HP1151106
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
Baggi Power 11 HP005
E. Atk
E. Res
+4
+5
-1
+1
-1
+1
-2
-4
-1
+1
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#18
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Karmesin-Qurupeco Power 11 HP005
E. Atk
E. Res
0
-6
0
+4
0
+6
0
0
0
-4
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#19
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Karmesin-Qurupeco Power 11 HP005
E. Atk
E. Res
0
-6
0
+4
0
+6
0
0
0
-4
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#20
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Höllen-Zinogre Power 3,500 HP1521845
E. Atk
E. Res
-1
0
-2
0
-2
-6
-1
0
+7
+7
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#21
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Höllen-Zinogre Power 3,500 HP1521845
E. Atk
E. Res
-1
0
-2
0
-2
-6
-1
0
+7
+7
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#22
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Höllen-Zinogre Power 4,000 HP1501605
E. Atk
E. Res
-1
0
-2
0
-2
-6
-1
0
+7
+7
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#23
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Höllen-Zinogre Power 4,000 HP1501605
E. Atk
E. Res
-1
0
-2
0
-2
-6
-1
0
+7
+7
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#24
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Remobra Technical 450 HP1201305
E. Atk
E. Res
-1
-1
-3
-3
+2
+1
-1
-1
-3
-3
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#25
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Remobra Technical 450 HP1201305
E. Atk
E. Res
-1
-1
-3
-3
+2
+1
-1
-1
-3
-3
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#26
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Karmesin-Qurupeco Technical 1,600 HP1011206
E. Atk
E. Res
-1
0
-1
0
+5
+5
-2
-5
-1
0
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#27
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Karmesin-Qurupeco Technical 1,600 HP1011206
E. Atk
E. Res
-1
0
-1
0
+5
+5
-2
-5
-1
0
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
#28
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Dämonjho Power 6,000 HP1301204
E. Atk
E. Res
-1
0
-1
0
-2
-5
-1
+7
+5
-5
#29
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Dämonjho Power 6,000 HP1301204
E. Atk
E. Res
-1
0
-1
0
-2
-5
-1
+7
+5
-5
#30
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Remobra Technical 450 HP1201305
E. Atk
E. Res
-1
-1
-3
-3
+2
+1
-1
-1
-3
-3
Dämonjho Power 6,000 HP1301204
E. Atk
E. Res
-1
0
-1
0
-2
-5
-1
+7
+5
-5
#31
Großer Dracophag-Käfer Speed 180 HP1201645
E. Atk
E. Res
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0
+1
+10
Items
#1
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
#2
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
#3
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
#4
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
#5
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
#6
Großer Dracophag-Käfer
Baggi
Großer Dracophag-Käfer
#7
Großer Dracophag-Käfer
Baggi
Großer Dracophag-Käfer
#8
Großer Dracophag-Käfer
Großbaggi
Großer Dracophag-Käfer
#9
Großer Dracophag-Käfer
Großbaggi
Großer Dracophag-Käfer
#10
Baggi
Großbaggi
Großer Dracophag-Käfer
#11
Großer Dracophag-Käfer
Jade-Barroth
Großer Dracophag-Käfer
#12
Großer Dracophag-Käfer
Jade-Barroth
Großer Dracophag-Käfer
#13
Großer Dracophag-Käfer
Gletscher-Agnaktor
Großer Dracophag-Käfer
#14
Großer Dracophag-Käfer
Gletscher-Agnaktor
Großer Dracophag-Käfer
#15
Großer Dracophag-Käfer
Remobra
Großer Dracophag-Käfer
#16
Großer Dracophag-Käfer
Remobra
Großer Dracophag-Käfer
#17
Remobra
Baggi
Großer Dracophag-Käfer
#18
Großer Dracophag-Käfer
Karmesin-Qurupeco
Großer Dracophag-Käfer
#19
Großer Dracophag-Käfer
Karmesin-Qurupeco
Großer Dracophag-Käfer
#20
Großer Dracophag-Käfer
Höllen-Zinogre
Großer Dracophag-Käfer
#21
Großer Dracophag-Käfer
Höllen-Zinogre
Großer Dracophag-Käfer
#22
Großer Dracophag-Käfer
Höllen-Zinogre
Großer Dracophag-Käfer
#23
Großer Dracophag-Käfer
Höllen-Zinogre
Großer Dracophag-Käfer
#24
Großer Dracophag-Käfer
Remobra
Großer Dracophag-Käfer
#25
Großer Dracophag-Käfer
Remobra
Großer Dracophag-Käfer
#26
Großer Dracophag-Käfer
Karmesin-Qurupeco
Großer Dracophag-Käfer
#27
Großer Dracophag-Käfer
Karmesin-Qurupeco
Großer Dracophag-Käfer
#28
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
Dämonjho
#29
Großer Dracophag-Käfer
Großer Dracophag-Käfer
Dämonjho
#30
Großer Dracophag-Käfer
Remobra
Dämonjho
#31
Großer Dracophag-Käfer
Kiranico © 2022