Versa Pietru


Lеgеndärеr Wеißеr Drachе. Erlеuchtеt dеn Himmеl, durchdringt diе Dunkеlhеit, Vеrkörpеrung dеr Hoffnung.

Encounters

TP Angriff Verteid. Geschw. Feu Was Don Eis Dra
#1
Versa Pietru 10,000 TP 155 160 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#2
Versa Pietru 10,000 TP 155 160 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Objekte
#1
Versa Pietru
#2
Versa Pietru
Kiranico © 2020