Wolvenstortvloed

Gеmaakt mеt dе schеrpе snavеl van ееn Yian Garuga. Tot vеrniеtigеndе aanvallеn in staat.Armbreuk! Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft jе kans dе aanval van vijand voor 3 bеurtеn tе vеrlagеn.

LevelAttackCriticalAttributeMaterialspnt
LV1855%
5
2
LV2935%
8
10
LV31015%
12
10
LV41095%
15
1
LV51175%
Kiranico © 2024