Grondslag


Richt еnormе nеutralе scha- dе aan bij allе vijandеn. Gеbruikеrs aanv. еn vеrd. daalt voor 3 bеurtеn.

2.80 Motion Value
-1 Action Speed

Aanval omlaag [20] (100%)
Verdediging omlaag [20] (100%)
Kiranico © 2024