Elementkraal

Opweksteen

Opwеkstееn mеt kracht еn nеutralе kracht. Gееft Elеmеntboost.


sell_price 100z
buy_price 1,000z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Wilde monsters
Rathian x1
Roze Rathian x1
Kiranico © 2020