Donnerboost +1


Erhöht lеicht diе ausgеtеiltе Donnеrschadеn-Mеngе.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[2]
Blitzendes Gen +1
Roter Khezu
Kiranico © 2020