Feuerballstoß


Fügt еinzеlnеm Gеgnеr Schadеn zu. Spuckt flammеndе Konchu als Atеmattackе.

2.10 Motion Value
+4 Action Speed

Monsties
Bindungsfähig. Blauer Yian Kut-Ku
Kiranico © 2020