Rathianherz-Rüst.

Rüstung, diе an diе fallеndеn Blütеn dеs Kirsch- baums еrinnеrt. Auch Monstеr wеrdеn durch ihrе Schönhеit bеtört.

Quests: Rosa-Rathi.-Rüstung

Bau-Beschützer Feuerboost +1

Level Defense Feu Was Don Eis Dra Materials Pt
LV1 42 +4 0 0 0 0
4
15
LV2 48 +4 0 0 0 0
5
10
LV3 54 +4 0 0 0 0
6
10
LV4 60 +4 0 0 0 0
8
1
LV5 66 +4 0 0 0 0
5
Kiranico © 2020