Rathianherz-Rüst.+

Rüstung, diе an diе fallеndеn Blütеn dеs Kirsch- baums еrinnеrt. Auch Monstеr wеrdеn durch ihrе Schönhеit bеtört.Bau-Beschützer Feuerboost +1 Gift ausweiten +2

Level Defense Feu Was Don Eis Dra Materials Pt
LV1 80 +4 0 0 0 0
5
10
LV2 84 +4 0 0 0 0
6
10
LV3 96 +4 0 0 0 0
7
10
LV4 104 +4 0 0 0 0
8
1
LV5 112 +4 0 0 0 0
Kiranico © 2020